Regulamin wypoczynku

Niniejszy regulamin obowiązuje na terenie wszystkich obiektów, w których wszystkich pobyt wypoczynkowy organizowany jest przez Agencję 5 Żywiołów i stanowi integralną częścią umowy o świadczenie usług turystycznych, zawieranych przez klienta z organizatorem turystyki.

§ 1 WYJAŚNIENIE WYRAŻEŃ ZAWARTYCH W REGULAMINIE

 1. Organizator – Agencja 5 Żywiołów Dominik Wawrzyniak ul. Powstańców 34, 48-250 Głogówek NIP 7551902423, która to firma jest organizatorem turystyki uprawnionym do organizowania i prowadzenia imprez turystycznych.
 2. Klient – rodzic lub prawny opiekun, który zawiera z organizatorem na rzecz osoby niepełnoletniej umowę o świadczenie usług turystycznych.
 3. Uczestnik – niepełnoletnia lub, za zgodą organizatora, pełnoletnia osoba, na rzecz której klient zawarł z organizatorem umowę o świadczenie usług turystycznych.
 4. Umowa – umowa o świadczenie usług turystycznych, która jest zawierana przez klienta z organizatorem w zakresie udziału w imprezie turystycznej niepełnoletniej osoby.
 5. Impreza turystyczna – forma wypoczynku dla dzieci i młodzieży (kolonia, półkolonia, obóz, wycieczka, zielona szkoła itp.).
 6. Kierownik turnusu – osoba kierująca w imieniu organizatora daną imprezą turystyczną.
 7. Wychowawca – osoba bezpośrednio sprawująca opiekę wychowawczą nad uczestnikami turnusu.
 8. Animator – osoba zatrudniona przez organizatora w celu prowadzenia specjalistycznych zajęć z uczestnikami.
 9. Turnus – impreza turystyczna rozpoczynająca się i kończąca się w czasie określonym w umowie.

§ 2 PRAWA UCZESTNIKÓW TURNUSU

 1. Każdy uczestnik turnusu ma prawo do:
  1. korzystania ze wszystkich świadczeń zawartych w umowie;
  2. poszanowania jego godności i praw;
  3. swobodnego wyrażania opinii w sposób, który nie narusza godności i praw innych osób;
  4. wypoczynku;
  5. uczestnictwa w zajęciach oferowanych w ramach danej imprezy turystycznej;
  6. korzystania z pomocy kierownika turnusu, wychowawców, animatorów i innych osób zatrudnionych przez organizatora na danym turnusie;
  7. szczególnej pomocy ze strony osób zatrudnionych przez organizatora w przypadku rozwiązywania konfliktów personalnych i innych sytuacji, które naruszają jego prawa, wolności i bezpieczeństwo;
  8. zapoznania się z programem turnusu;
  9. korzystania za wiedzą i zgodą kierownika turnusu, wychowawcy lub animatora, ze sprzętu przeznaczonego dla uczestników turnusu;
  10. zgłaszania kierownikowi turnusu wniosków, wszelkich uwag dotyczących działania placówki wypoczynku;
  11. ochrony przed nielegalnym zażywaniem substancji i środków niedozwolonych prawnie oraz substancji psychotropowych;
  12. ochrony przed wszelkimi formami przemocy.

§ 3 OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW TURNUSU

 1. Każdy uczestnik turnusu ma obowiązek:
  1. przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, ogólnych warunków udziału w imprezach turystycznych dla dzieci i młodzieży i przepisów prawa RP;
  2. okazywać szacunek wszystkim osobom, z którymi uczestnik kontaktuje się w czasie trwania turnusu;
  3. uczestniczyć aktywnie w zajęciach i innych imprezach określonych w programie turnusu, chyba że uczestnik został zwolniony przez wychowawcę, lub lekarza z aktywnego udziału w danych what is a modern tragic hero zajęciach lub danym elemencie programu;
  4. zgłaszać wszystkie sytuacje, które zagrażają lub mogą zagrażać zdrowiu i życiu uczestników turnusu;
  5. zgłaszać wszystkie zauważone awarie sprzętu, urządzeń, zniszczenie lub uszkodzenie mienia;
  6. zgłaszać wszystkie problemy ze zdrowiem wychowawcy lub kierownikowi turnusu;
  7. zgłaszać swojemu wychowawcy lub kierownikowi turnusu zachowania oraz działania niedozwolone prawnie, których uczestnik turnusu jest świadkiem lub dowiedział się o nich;
  8. zachowywać się w czasie trwania turnusu w taki sposób, który nie narusza godności i wolności innych osób oraz nie narusza przepisów prawa RP;
  9. dbać o czystość w pokoju, w którym uczestnik został zakwaterowany;
  10. dbać o mienie ośrodka i organizatora, z którego uczestnik korzysta w czasie trwania turnusu;
  11. przestrzegać zasady higieny osobistej;
  12. słuchać poleceń wychowawców, kierownika turnusu, animatorów;
  13. przebywać w danym czasie i miejscu wskazanym przez wychowawcę, kierownika turnusu lub animatora.

§ 4 W CZASIE TRWANIA TURNUSU BEZWZGLĘDNIE ZABRANIA SIĘ

 1. Stosowania wobec kogokolwiek wszelkich form przemocy.
 2. Sprzedawania, udostępniania i zażywania wszelkich substancji, środków i produktów niedozwolonych prawnie.
 3. Posiadania lub używania niebezpiecznych narzędzi lub innych środków zagrażających życiu lub zdrowiu.
 4. Korzystania z telefonów komórkowych w miejscach innych niż pokój, w którym został zakwaterowany uczestnik, w czasie wolnym od zajęć przewidzianych w programie turnusu oraz posiłków. Telefon komórkowy musi być bezwzględnie wyłączony z sieci w czasie trwającej ciszy nocnej.
 5. Nagrywania za pomocą jakichkolwiek urządzeń głosu i obrazu bez zgody kierownika turnusu.
 6. Niszczenia mienia uczestników turnusu, organizatora, kierownika turnusu, wychowawców, animatorów, właściciela obiektu, w którym odbywa się turnus.

§ 5 OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

W czasie trwania turnusu, transportu oraz w czasie wszelkich wyjść i wycieczek obowiązują następujące dodatkowe zasady dotyczące bezpieczeństwa:

 1. W czasie trwania transportu autokarowego zabrania się uczestnikom:
  1. opuszczania autokaru bez zgody wychowawcy;
  2. wstawania z miejsca w czasie jazdy autokaru;
  3. zachowywania się w taki sposób, który może zagrażać życiu lub zdrowiu lub powodować naruszenie przepisów prawa;
  4. zmiany przydzielonego lub wcześniej wybranego przez siebie miejsca, bez zgody wychowawcy.
 2. W czasie przemieszczania się pomiędzy danymi środkami transportu, uczestnik jest zobowiązany do poruszania się pod nadzorem uprawnionej przez organizatora osoby i nie może się oddalać od grupy.
 3. Uczestnik ma obowiązek słuchać wszystkich poleceń osoby kierującej transportem w imieniu organizatora.
 4. W czasie wycieczek organizowanych w czasie trwania turnusu, uczestnik jest zobowiązany do słuchania wszystkich poleceń wychowawcy, a w szczególności uczestnikowi nie wolno:
  1. opuszczania autokaru bez zgody wychowawcy;
  2. przechodzić samodzielnie przez ulice;
  3. wchodzić do jakichkolwiek budynków i pomieszczeń bez wcześniejszej zgody wychowawcy;
  4. zachowywać się w taki sposób, które naruszają przepisy prawa;
  5. podejmować jakichkolwiek działań, które mogą zagrażać życiu lub zdrowiu uczestnika lub innych osób.

§6. ZDROWIE UCZESTNIKÓW TURNUSU

Każdy uczestnik turnusu ma prawo do bezpiecznego pobytu w obiekcie wypoczynkowym i opieki medycznej, właściwych świadczeń medycznych oraz wszelkiej pomocy doraźnej w przypadku zagrożenia jego życia lub zdrowia.

 1. Na każdym turnusie znajduje się apteczka pierwszej pomocy.
 2. W przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia uczestnika, osoby przeszkolone w zakresie udzielania pierwszej pomocy podejmują działania ratownicze i powiadamiają profesjonalne służby medyczne.
 3. W przypadku zachorowania uczestnika turnusu, wychowawca lub kierownik turnusu wzywa lekarza lub korzystając z własnego środka transportu zawozi do lekarza uczestnika turnusu.
 4. Organizator lub kierownik turnusu niezwłocznie zawiadamia rodzica / opiekuna prawnego uczestnika o jego zachorowaniu.
 5. W przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka, w pierwszej kolejności udziela się pomocy poszkodowanemu dziecku i wzywa się profesjonalne służby medyczne. Dopiero po przejęciu poszkodowanego dziecka przez how to write an abstract for a research paper profesjonalne służby medyczne informuje się rodziców o stanie zdrowia dziecka i podjętych działaniach. Działanie te są konsekwencją pierwszej pomocy w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia.
 6. Na wszystkie wyjścia lub wyjazdy poza teren miejsca organizacji turnusu zabierana jest apteczka pierwszej pomocy.
 7. W przypadku zachorowania dziecka w czasie trwania turnusu ustala się, że  leki kupowane są przez organizatora turnusu, a ich koszt zwracany jest przez rodziców na podstawie przedstawionych przez organizatora paragonów.
 8. O wszystkich chorobach, ważnych kwestiach wychowawczych, zdrowotnych i szczególnych zasadach leczenia dziecka lub postępowania z dzieckiem (choroby przewlekłe, alergie, przebyte operacje, zaburzenia, problemy wychowawcze itp.) rodzic jest zobowiązany poinformować organizatora przez wpisanie danych informacji w formularzu wskazanym przez organizatora.

§ 7. PRZECIWDZIAŁANIE POŻAROM I ZACHOWANIE W CZASIE POŻARU

W czasie zaistnienia zagrożenia pożarowego, które zostało ujawnione przez dowolnego uczestnika turnusu, jest on zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia dowolnej osoby zatrudnionej przez organizatora na turnusie.

 1. Uczestnikom turnusu nie wolno używać zapałek, zapalniczek, świec i innych artykułów do rozniecania ognia bez zgody organizatora, kierownika turnusu, wychowawcy lub animatora.
 2. W przypadku zagrożenia pożarowego uczestnicy stosują się do zasad określonych w instrukcji pożarowej danego obiektu, w którym organizowany jest turnus i stosują się do poleceń wychowawcy.
 3. Ewakuację z terenu zagrożonego pożarem prowadzi kierownik turnusu.
 4. W czasie ewakuacji uczestnicy słuchają poleceń wychowawcy grupy, który czuwa nad bezpieczeństwem danej grupy uczestników.
 5. Na początku turnusu kierownik turnusu lub uprawniony wychowawca zapoznaje uczestników z zasadami ewakuacji zgodnie z instrukcją pożarową obowiązującą w danym obiekcie.
essay help

góra